Tvojebyvanie, Váš portál o bývaní

Inžinierska činnosť - do začatia stavby

Projekty rodinných domov (projektová dokumentácia - ďalej len PD) sú spracované ako tzv. katalógový projekt rodinného domu, ktorý obsahuje všetko, čo potrebujete k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia. Slúži ako podklad pre vlastnú realizáciu stavby a následného vydania kolaudačného rozhodnutia. PD je spracované v súlade so stavebným zákonom, platnými STN (slovenskými technickými normami) a smernicami EÚ. PD neobsahuje napojenie na inžinierske siete, popr. dopravný projekt a iné: rôzne špecifické požiadavky v lokalite výstavby - napr. studňa. Pre každého stavebníka je projekt záväzný a je licencovaný na číslo parcely na ktorej sa stavba uskutoční. Samozrejme zmeny v PD sú možné (ale bolo by vhodné ich odsúhlasiť vopred pri osobnom jednaní). PD rodinného domu je dodávaná v 5 kompletných paré (5 ks).Všetky projekty je možné objednať aj v zrkadlovom obraze. Ceny projektov sú vrátane DPH.

Každé paré obsahuje

 • Projekt architektúry obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, aproximatívny rozpočet, výkresy v mierke 1:50 a 1:100, základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, výpisy výrobkov, detaily a projekt požiarnej ochrany.
 • Projekt statiky obsahuje technickú správu, výkresy skladby a tvaru stropov, výkresy výstuže stropov, vencov a prekladov, schodiska, výkazy materiálov.
 • Projekt zdravotechniky obsahuje technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, kanalizácie a plynovodu a výkaz materiálu.
 • Projekt elektroinštalácie obsahuje technickú správu, elektrické rozvody, schému rozvádzača a výkaz materiálu.
 • Projekt ústredného kúrenia obsahuje technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia, rozmiestnenia a dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu. Projekt je spracovaný pre elektrické aj plynové kúrenie a ohrev TÚV (teplej úžitkovej vody). Projekt obsahuje projektové energetické hodnotenie na plynové aj elektrické vykurovanie v kombinácii s rekuperáciou tepla. Samozrejme je možné použiť ako zdroj tepla aj tepelné čerpadlo: voda - voda, voda - vzduch, podzemné kolektory, atď. Všetky domy sú vyprojektované v nízkoenergetickej triede, momentálne A1. Vo fáze realizácie stavby je potrebné zohľadniť skutočnú polohu stavby, orientáciu na svetové strany, vaše návyky, zámery a v neposlednej rade ekonomické možnosti. Navrhneme Vám energeticky úsporné systémy v ktorých sa spájajú zdroje tepla (kondenzačné, alebo elektrické kotle, solárne systémy, tepelné čerpadlá) a systémy na odovzdávanie tepla (podlahové a stenové vykurovanie, stropné chladenie), alebo riadené vetranie s rekuperáciou tepla.

Garantovaná cena stavby na kľúč obsahuje

 • zemné práce s presunom zeminy do 100 m, osadenie rodinného domu podľa projektovej dokumentácie
 • štrkový podsyp pod základy a zhutnený násyp pod dosku
 • základové konštrukcie – pásy, pätky
 • hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti, penetračný náter
 • obvodové a vnútorné nosné murivo tehlové
 • vnútorné deliace priečky
 • montované keramické (železobetónové monolitické) preklady a vence
 • montovanú železobetónovú stropnú konštrukciu
 • monolitické železobetónové alebo oceľové (drevené) schodisko bez ďalšej povrchovej úpravy
 • zateplenie obvodových stien, prekladov a vencov 
 • drevený krov s protipliesňovým a protipožiarnym náterom
 • úprava viditeľných častí krovu podľa PD
 • strešná krytina betónová vrátane doplnkov, strešná fólia
 • klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu
 • komínový systém z betónových tvárnic a šamotových vložiek
 • vonkajšie okná a dvere plastové biele
 • strešné okná bez doplnkov, svetlovody, svetlíky a strešné okná
 • garážové vráta výklopné
 • vnútorné inštalácie-vodovod, kanalizácia, plynovod, elektroinštalácia končiace 1 meter od domu
 • kotol so zásobníkom TÚV (plynový alebo elektrický)
 • doskové (rebríkové) vykurovacie telesá
 • vápenno-cementové omietky vnútorné
 • tepelné izolácie podláh, striech
 • tepelné izolácie stropov (podkrovia) vrátane parozábrany
 • obložkové zárubne
 • interiérové dvere fóliované s kovaním
 • sádrokartónový podhľad v podkroví
 • betónový poter podláh
 • obklady a dlažby len v sociálnych zariadeniach
 • zariaďovacie predmety: umývadlá, vaňa, WC, sprcha, výtokové armatúry
 • elektro-vypínače, zásuvky, bleskozvod
 • vnútorné maľby stien a stropov – farba biela

Orientačná cena výstavby

Je uvedená pri jednotlivých PD, ako stavba na "kľúč". Pri projekte, ktorý obsahuje suterén je možné požiadať o písomný súhlas na stavbu bez suterénu, čím sa cena realizácie podstatne zníži.

V cene výstavby nie sú zahrnuté

Vonkajšie prípojky inžinierskych sietí, terasy, okapové chodníky, spevnené plochy, drevený obklad železobetónového schodiska, kuchynská linka, krb, svietidlá, zabezpečovacia signalizácia - slaboprúd, TV rozvody a antény, oplotenie pozemku, záhradné úpravy, automatická závlaha, a pod.

+421 (0)903 905 339
+421 (0)905 261 121

Venda SR s.r.o.
Belanská 3, 04011 Košice

zavesypekna bielizen
tvoje byvanie SK