Tvojebyvanie.eu, Váš portál o bývaní

Inžinierska činnosť - do realizácie stavby

Všetky návrhy rodinných domov sú spracované do formy hotového projektu, ktorý poslúži pre potreby vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia a samotnej realizácie rodinného domu. Projekty sú spracované v súlade so stavebným zákonom a súčasne platnými Slovenskými technickými normami. Pre každého stavebníka je projekt záväzný a musí ho rešpektovať v plnej miere. Projekt rodinného domu dodávame v 5 paré. Paré č.1,2,3 slúži na vybavenie stavebného povolenia, paré č.4,5 ostáva u investora a slúži na výstavbu.Všetky projekty je možné objednať aj v zrkadlovom obraze. Ceny projektov sú vrátane 20% DPH.

Každé paré obsahuje

 • Projekt architektúry obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, aproximatívny rozpočet, výkresy v mierke 1:50 a 1:100, základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, výpisy výrobkov, detaily a projekt požiarnej ochrany (v paré číslo 1-3).
 • Projekt statiky obsahuje technickú správu, výkresy skladby a tvaru stropov, výkresy výstuže stropov, vencov a prekladov, schodiska, výkazy materiálov a na požiadanie statický výpočet.
 • Projekt zdravotechniky obsahuje technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, kanalizácie a domového plynovodu a výkaz materiálu.
 • Projekt elektroinštalácie obsahuje technickú správu, elektrické rozvody, schému rozvádzača a výkaz materiálu.
 • Projekt ústredného kúrenia obsahuje technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia, rozmiestnenia a dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu. Projekt je spracovaný pre elektrické aj plynové kúrenie. Projekt obsahuje projektové energetické hodnotenie na plynové aj elektrické vykurovanie. Ako alternatívu dostanete projektové energetické hodnotenie pri použití tepelného čerpadla a slnečných kolektorov s odporúčanými úpravami projektovej dokumentácie. V spolupráci s projektantom architektúry, ústredného vykurovania a s autorizovaným energetikom Vám navrhneme možnosti, ktoré znížia energetickú náročnosť Vášho bývania zmenou vykurovacieho systému na energeticky úsporný, čím nízkoenergetické bývanie sa bude týkať aj Vás. Toto riešenie je nutné riešiť priamo pre Váš projekt rodinného domu. V tejto fáze musíme zohľadniť skutočnú polohu stavby, orientáciu na svetové strany, vaše návyky, zámery a v neposlednej rade ekonomické možnosti. Navrhneme Vám energeticky úsporné systémy v ktorých sa spájajú zdroje tepla (kondenzačné kotly, solárne systémy, tepelné čerpadlá) a systémy na odovzdávanie tepla (podlahové a stenové vykurovanie, stropné chladenie), alebo riadené vetranie s rekuperáciou tepla.

Garantovaná cena stavby na kľúč obsahuje

 • zemné práce s presunom zeminy do 100 m, osadenie rodinného domu podľa projektovej dokumentácie
 • štrkový podsyp pod základy a zhutnený násyp pod dosku
 • základové konštrukcie – pásy, pätky
 • hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti, penetračný náter
 • obvodové a vnútorné nosné murivo tehlové
 • vnútorné deliace priečky tehlové
 • montované keramické (železobetónové monolitické) preklady a vence
 • montovanú železobetónovú, železobetónovú alebo drevenú stropnú konštrukciu
 • monolitické železobetónové alebo celodrevené schodisko bez ďalšej povrchovej úpravy
 • zateplenie vencov a prekladov
 • drevený krov s protipliesňovým náterom
 • podbitie viditeľných častí krovu tatranským profilom
 • strešná krytina vrátane doplnkov, strešná fólia
 • klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu
 • komínový systém z betónových tvárnic a šamotových vložiek
 • vonkajšie okná a dvere plastové biele
 • strešné okná bez doplnkov, svetlovody, svetlíky a strešné okná
 • garážové vráta výklopné
 • vnútorné inštalácie-vodovod, kanalizácia, plynovod, elektroinštalácia končiace 1 meter od domu
 • kotol so zásobníkom TÚV (plynový alebo elektrický)
 • doskové (rebríkové) vykurovacie telesá
 • vápenno-cementové omietky vnútorné, zateplenie vonkajších obvodových konštrukcií fasádnym polystyrénom, vonkajšia silikátová omietka škrabaná 2 mm od spoločnosti
 • zárubne oceľoplechové s náterom
 • sádrokartónový podhľad v podkroví
 • interiérové dvere fóliované s kovaním
 • tepelné izolácie podláh, striech
 • tepelné izolácie stropov (podkrovia) vrátane parozábrany
 • betónový poter podláh
 • obklady a dlažby len v sociálnych zariadeniach
 • zariaďovacie predmety: umývadlá, vaňa, WC, sprcha, výtokové armatúry
 • elektro-vypínače, zásuvky, bleskozvod
 • vnútorné maľby stien a stropov – farba biela

Orientačná cena výstavby

Je uvedená pri jednotlivých PD, ako stavba na "kľúč" (kde v cene stavby je stavebný materiál cca. 60% + práca cca. 40% + 20% DPH). Pri projekte, ktorý obsahuje suterén je možné vyžiadať písomný súhlas o stavbu bez suterénu, čím sa cena realizácie podstatne zníži.

V cene výstavby nie sú zahrnuté

Vonkajšie prípojky inžinierskych sietí, terasy, okapové chodníky, spevnené plochy, obklad schodiska, zábradlia, kuchynská linka, krb, svietidlá, podlahy v obytných miestnostiach, alarm, TV rozvody a antény, oplotenie pozemku, záhradné úpravy, odvoz a poplatky za stavebný odpad a výkopovú zeminu, vedľajšie rozpočtové náklady.

+421 (0)903 905 339
+421 (0)905 261 121

Venda SR s.r.o.
Idanská 39, 04001 Košice

zavesypekna bielizen
tvoje byvanie SK